Mini Tests

Chào bạn! Xin vui lòng chọn phần mini test dưới đây để luyện tập. Mỗi một mini test tương ứng với một phần trong định dạng đề thi THPT và ĐH.


Speaking


Word Use- Synonyms


Word Use- Antonyms


Pronunciation- Stressed Syllable Recognition


Pronunciation- Sound Recognition


Grammar- Gap Filling


Grammar- Error Recognition


Reading Comprehension


Writing- Sentence Combination


Writing- Sentence Transformation