Chào bạn. Vui lòng chọn loại hình tài khoản dưới đây để luyện tập

Regular Membership

 • Làm 02 bài thi thử kèm theo đáp án, lời giải chi tiết và bài giảng có liên quan.
 • Làm 02 bài tập nhỏ kèm theo đáp án, lời giải chi tiết và bài giảng có liên quan.
 • Xem được bản phân tích bài làm của bạn.
Đăng ký

Silver Membership

 • Làm 50 bài thi thử kèm theo đáp án, lời giải chi tiết và bài giảng có liên quan.
 • Làm 50 bài tập nhỏ kèm theo đáp án, lời giải chi tiết và bài giảng có liên quan.
 • Xem được bản phân tích cụ thể bài làm của bạn.
 • Xem được bản đánh giá chi tiết tiến độ học của bạn.

 

    

Đăng ký

Golden Membership

 • Làm không giới hạn bài thi thử kèm theo đáp án, lời giải chi tiết và bài giảng có liên quan.
 • Làm không giới hạn bài tập nhỏ kèm theo đáp án, lời giải chi tiết và bài giảng có liên quan.
 • Xem được bản phân tích cụ thể bài làm của bạn.
 • Xem được bản đánh giá chi tiết tiến độ học của bạn.
Đăng ký

Học Tốt Tiếng Anh

©2018 All Rights Reserved.